Ouderraad (OR)

Zonder uw hulp zijn we nergens! Er zijn allerhande activiteiten waarbij we de hulp van ouders niet kunnen missen. De ouderraad bestaat uit een aantal enthousiaste, betrokken ouders dat graag een actieve rol inneemt als het gaat om de kwaliteit van ons onderwijs en het welzijn van de kinderen.

De doelstellingen van de ouderraad zijn:
★ ondersteuning bieden aan het onderwijzend personeel bij het organiseren van met name feestelijke activiteiten;
★ de belangen van alle leerlingen en hun ouders mede te behartigen in zaken die betrekking hebben op de goede gang van zaken op school;
★ het bevorderen van ouderparticipatie;
★ het beheren van de ouderbijdrage;
★ waar de ouderraad het nodig acht een adviserende rol te spelen naar de medezeggenschapsraad over alle zaken die de ouders aangaan.

U kunt de OR per e-mail bereiken op: ouderraad@de-zeester.nl

De ouderbijdrage en het schoolreisgeld kunt u overmaken op de ABN-AMRO rekening van de Ouderraad: NL 86 ABNA 059.50.46.967 ten name van St. Ouderraad OBS De Zeester te Beverwijk.