Wat is KiVa?

Over KiVa - KiVa  Samen maken we er een fijne school van

Wij vinden dat ieder kind recht heeft op een fijne schooltijd en stellen ons ten doel te zorgen voor een fijn schoolklimaat waarin alle leerlingen zich prettig voelen en met plezier naar school gaan. Wij zijn ervan overtuigd dat een kind zich pas optimaal kan ontwikkelen als het zich veilig en vertrouwd voelt.

Naast aanleren van kennis vinden wij het belangrijk dat kinderen zich op het sociaal emotionele vlak ontwikkelen. Het leren omgaan met medeleerlingen, voor jezelf op kunnen komen, problemen op kunnen lossen zijn onderwerpen die veel aandacht binnen ons onderwijs krijgen. We gebruiken hier onder andere het programma van KiVa voor.

Wat is KiVa?

KiVa is een programma dat scholen gebruiken om ervoor te zorgen dat alle kinderen een fijne schooltijd hebben. KiVa is een Fins woord voor “leuk” of “fijn”. Het is een preventief, schoolbreed programma gericht op het versterken van de sociale veiligheid en is effectief bij het tegengaan van pesten op basisscholen. Het tracht door een preventieve aanpak een fijne sfeer in de groep en school te realiseren en daarmee pesten zo veel mogelijk te voorkomen. Komt pesten toch voor dan biedt het programma handvatten om het pestgedrag aan te pakken en op te lossen. KiVa is één van de programma’s die goedgekeurd zijn door het NJi om pesten tegen te gaan. Het percentage kinderen dat zegt gepest te worden daalde op KiVa- scholen met meer dan de helft. Daarnaast komen kinderen die hebben deelgenomen aan het KiVa- programma vaker voor gepeste kinderen op. Via metingen in oktober en mei (leerlingen vullen twee keer per jaar vragenlijsten in) krijgen KiVa scholen inzicht in de sociale ontwikkeling van kinderen en nuttige informatie over de sfeer en dynamiek in de groepen. Met deze informatie kunnen wij vroegtijdig acties ondernemen.

KiVa-lessen

In elke groep geven de leerkrachten wekelijks een les uit de map. Een van de belangrijkste uitgangspunten is dat pesten een groepsproces is. KiVa zet in op positieve groepsvorming en stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. Het begeleiden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Ze leren over positieve groepsvorming, maar ook over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. De Kiva-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit tien thema’s. Maandelijks is er een nieuw thema aan de beurt waarbij één KiVa-regel centraal staat.

Wetenschappelijk onderzoek van o.a. de Rijksuniversiteit Groningen toont aan dat KiVa:een gunstig effect heeft op schoolplezier

  • het welbevinden van de leerlingen verhoogt;
  • de leeropbrengsten verhoogt en leerprestaties verbetert;
  • effectief is in het tegengaan van pesten;
  • kinderen hun sociale vaardigheden vergroten;
  • kinderen verantwoordelijkheid nemen voor de sfeer in de klas;
  • kinderen vertrouwen hebben in zichzelf;
  • kinderen hun grenzen durven aan te geven;
  • kinderen een positief zelfbeeld ontwikkelen;
  • kinderen respect en waardering ontwikkelen voor anderen.

Groepsproces

Een van de belangrijkste uitgangspunten van KiVa is dat pesten een groepsproces is. Het beïnvloeden van de groep als geheel is essentieel voor het effectief tegengaan van pesten. Alle kinderen worden hierbij betrokken. Ze leren over de verschillende rollen bij pesten en denken samen na over oplossingen. Een fijne klas maak je samen! De KiVa-lessen vormen een centraal onderdeel van het programma en bestaan uit tien thema’s.

Thema’s onderbouw:

Thema 1:           Wie zijn wij?

Thema 2:          Gevoelens

Thema 3:          Wat is een fijne groep?

Thema 4            Iedereen is uniek

Thema 5:           Plagen, ruzie of pesten?

Thema 6:           Rollen in de groep

Thema 7:           Samen zijn wij een fijne groep

Thema 8:          We helpen elkaar

Thema 9:          Wat kan ik doen?

Thema 10:        KiVa – we doen het samen!

 

Thema’s bovenbouw:

Thema 1:           Iedereen verdient respect

Thema 2:           In de groep

Thema 3:          Wat is communicatie?

Thema 4:          Plagen, ruzie of pesten?

Thema 5:          Verborgen vormen van pesten en cyberpesten

Thema 6:          Rollen in de groep

Thema 7:           Samen zijn wij een fijne groep

Thema 8:          Wij helpen elkaar

Thema 9:          Wat kan ik doen?

Thema 10:        KiVa – we doen het samen!

 

Het KiVa-team

Bij ons op school is een KiVa-team aanwezig. Dit team is een werkgroep bestaande uit:

Wilemijn Morsch (onderbouw)

Phylicia Visscher (middenbouw)

MelikeOcal (bovenbouw)

Kim Conijn (Interne Begeleider)

Het KiVa-team is verantwoordelijk voor de borging van het programma en aanspreekpunt voor alle leerkrachten. Hoofdtaak van het KiVa-team is om samen met de leerkrachten bij eventueel voorkomende problemen en pestgevallen te onderzoeken en op te lossen. Daarnaast is het KiVa-team het ook het eerste aanspreekpunt omtrent onze KiVa-trainer Marco Derr.

 

Steungroepaanpak

Deze aanpak wordt uitgevoerd  wanneer er sprake is van pesten dat niet in de groep kan worden besproken of opgelost. Eerst wordt er een gesprek gevoerd met het gepeste kind en zijn of haar ouders. Het stoppen van het pesten is gedurende twee weken de gezamenlijk verantwoordelijkheid van de kinderen in de steungroep. Iedere leerling in de steungroep heeft zelf nagedacht hoe hij/zij het voor de medeleerling prettiger in de klas kan maken. De steungroepaanpak is oplossingsgericht en zeer effectief. Mocht de situatie niet voldoende veranderd zijn dan kan er nog een steungroep opgezet worden of uiteindelijk overgegaan worden op de herstelaanpak.

 

KiVa werkt volgens drie belangrijke kenmerken:

 1.Problemen oplossen in en met de groep

Bij het tegengaan en voorkomen van pesten wordt de nadruk gelegd op de verantwoordelijkheid die alle leerlingen hebben voor het algemeen welzijn in de klas. Leerlingen die getuige zijn van pesten leren strategieën om degene die gepest wordt te steunen of dit bij de leerkracht te melden.

2.Voorkomen en aanpakken van pesten

Het KiVa-programma bevat zowel algemene als gerichte stappen. De algemene maatregelen van het KiVa-programma zijn bedoeld voor alle leerlingen en zijn gericht op het voorkomen van pesten. De gerichte maatregelen worden pas ingezet als er sprake is van pesten.

3.Veelzijdig, praktijkgericht materiaal

Voor leerkrachten, leerlingen en ouders is er veelzijdig en praktijkgericht materiaal,. zoals bijvoorbeeld een computerspel en veel online informatie en materialen. Voor meer informatie over KiVa of om te bekijken wat er zowel op school als thuis aan pestgedrag gedaan kan worden, verwijzen wij u naar de website van KiVa.

Nieuwsbrief over de KiVa thema’s

Voor alle ouders is er een nieuwsbrief vanuit de school over het KiVa thema dat we gaan starten of net hebben afgesloten.