Medezeggenschapsraad (MR)

Om als ouder echt mee te kunnen praten en beslissen over onze school heeft De Zeester een Medezeggenschapsraad (MR). In deze raad zitten zowel ouders als leerkrachten. Alle onderwerpen die voor de school van belang zijn, komen in de MR aan de orde. De MR controleert de directie op het uitvoeren van haar taken. Daarnaast heeft de MR voor veel zaken instemmingsrecht. Onderwijskundig beleid van de school moet door de MR worden vastgesteld. De MR moet bijvoorbeeld ook instemmen met de inhoud van deze schoolgids. Mocht u een bepaald onderwerp graag behandeld zien, dan kunt u dat via de MR aankaarten. Als ouder heeft u altijd de mogelijkheid om als toehoorder aanwezig te zijn.

U kunt de MR per e-mail bereiken op: mrzeester@OPOIJMOND.NL

Wanneer u de stukken van de MR wilt inlezen kun u deze op bovenstaand mailadres opvragen. 

Even voorstellen:

De gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) is het overkoepelend orgaan van alle medezeggenschapsraden van de scholen van onze stichting. De taken en bevoegdheden van de GMR zijn beschreven in het reglement. De GMR bestaat, net als de medezeggenschapsraad van onze school, uit ouders en uit personeel. De GMR bestaat uit acht leden, die daarmee de ouders respectievelijk personeelsleden van alle scholen vertegenwoordigen. De GMR vergadert tien keer per jaar. De vergaderingen zijn in beginsel openbaar. Op de website van ons bestuur vindt u meer informatie over o.a. de samenstelling, de vergaderdata en het reglement van de GMR.